Om os

AT GØRE EN FORSKEL

Hurtig sagsbehandling, (meget) konkurrencedygtigt honorar samt et team med veluddannede jurister (Cand.Jur.), som er på 24/7. Det er hvad vi hos IDEAH Law House forstår ved effektiv juridisk rådgivning, som giver værdi.

Hos IDEAH Law House vil vi gerne gøre en forskel. En forskel, som skal komme til udtryk for dig og/eller virksomheden derved, at vi betragter din sag – uanset størrelse og omfang – som vores egen sag. Hvad mener vi med det?

Vi har gennem klienter fået forelagt eksempler på boligkøbsaftaler, kontrakter, ejeraftaler, vedtægter, konstruktioner af generationsskifte, ægtepagter, testamenter m.v., som desværre gang på gang har påvist, at det bagvedliggende forarbejde ikke har haft den fornødne opmærksomhed og dermed kvalitet – beklageligvis med det resultat, at situationen har været til ugunst for klienten. I vores optik er det en for alle parter forfejlet tilgang til et godt samarbejde. Derfor tilstræber vi hos IDEAH Law House at gøre arbejdet rigtigt – første gang. Samtidig synes vi, at juridisk rådgivning skal afspejle den reelle værdi af sagsbehandlingen. Derfor lægger vi også vægt på, at vort honorar er transparent og står i forhold til sagskomplekset og forventninger til resultatet. Hverken mere eller mindre.

IDEAH Law House er en uformel, moderne og for nogle måske sågar utraditionel aktør, når det gælder juridisk rådgivning. Vores uddannede jurister og øvrige sagsbehandlere udfordrer status quo, tænker i alternative tilgange til løsning af din sag og sidst, men ikke mindst, bestræber vi os på at opnå et så godt resultat for dig – eller virksomheden – som overhovedet mulig.

Du kan læse mere om vort idégrundlag, værdier m.v. via dette link: “At gøre en forskel …” Selvfølgelig kan du også få et overblik over sagsbehandlerne hos IDEAH Law House: “Det er os, du møder …”

Jura

HØJ FAGLIGHED = RESULTATER

 • Køb og salg af privatbolig
 • Køb og salg af erhvervsejendom
 • Refusionsopgørelse, skøde, tinglysning og anden dokumentation
 • Erhvervslejekontrakter
 • Generel aftaleindgåelse
 • Samarbejdsaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Købsaftaler og kontrakter
 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
 • Forhandling og meditation

IDEAH Law House rådgiver danske og internationale virksomheder om selskabsretlige problemstillinger og har opbygget betydelig erfaring og ekspertise inden for alle selskabsrettens områder.

Vi ser det som en afgørende betingelse for succes, at vi som juridiske rådgivere er i stand til at udvikle nye værktøjer og innovative løsninger, der bunder i en altid høj faglig standard. Vores juridiske ekspertise suppleres med en grundlæggende forståelse for de underliggende forretningsmæssige problemstillinger og kendskab til en lang række brancher.

Vi rådgiver på tværs af enterprise-organisationer og interessentskaber og tilbyder juridisk vejledning på alle niveauer. Nedenfor har vi angivet nogle ganske få eksempler:

 • Generel selskabsret
 • Selskabskonstruktion og -registrering
 • Ejeraftaler, vedtægter og forretningsordener
 • Bestyrelsesarbejde
 • Direktørkontrakter
 • Bonus- og incitamentprogrammer

De juridiske aspekter i forhold til GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er implicitte. Organisationens juridiske fundament og dokumentation skal naturligvis være på plads. Det klarer vi hos IDEAH Law House. GDPR kan dog give behov for, at man tilpasser sine eksisterende forretningsgange, IT infrastruktur og måske sågar begynder at overveje en forretningstransformation over imod en digital strategi. Netop derfor har IDEAH Law House allieret sig med en af branchens mest kompetente spillere på dette område, nemlig IMG.

I samarbejde med IMG sørger vi for, at virksomheden sikkert og bekvemt kommer hele vejen rundt i forhold til at blive GDPR compliant. Du kan læse mere om IMG’s GDPR fagområde her.

Vores ydelser omfatter samlet set:

 • Forordningens juridiske aspekter
 • Udfærdigelse af “compliance”-dokumentation
 • Tilpasning af forretningsgange
 • IT infrastruktur / Cybersikkerhed
 • O.m.a.
 • Ophavsret (DK og EU)
 • Varemærkeregistrering (DK og EU)
 • Patentansøgninger
 • Designrettigheder
 • Brugsmodelansøgninger
 • Persondataloven
 • Royaltyaftaler
 • Markedsførings- og erstatningsret
 • Forsikringsret
 • Personskadeerstatning
 • Rejse- og transporterstatning
 • Ansættelseskontrakter
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Opsigelse/afskedigelse
 • Bodeling
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente
 • Ægtepagter

Viden

TRYGHED OG TILLID

Juridisk rådgivning skal være nærværende og forståeligt – også selvom en given sag kan være kompliceret. Vi taler dit sprog og forstår vigtigheden af at udvise forståelse og ordentlighed i forbindelse med behandling af din sag for derigennem at skabe tryghed til vores samarbejde.
FØLG OS PÅ FACEBOOK

10/10/19

Virksomheder med 50 ansatte eller derover skal indenfor 2 år have etableret egen #whistleblowerordning.

Det bliver resultatet af det netop vedtagne EU whistleblowerdirektiv og hvorved medarbejdere anonymt skal have mulighed for at indberette mistanke om uregelmæssigheder og overtrædelser til enten virksomhedens egen whistleblowerordning eller en til varetagelse heraf udpeget bemyndiget tredjepart.

Hvorvidt Danmark vil vælge at lade virksomheder med under 50 ansatte omfatte af direktivet må den kommende tid vise, men det vil være muligt på nationalt plan at lave stramninger. Nogle virksomheder vil måske med led i EU direktivets gennemførelse – og selvom de nødvendigvis ikke omfattes heraf – vælge under alle omstændigheder at etablere en whistleblowerordning. Simpelthen fordi det kan være fremmende for virksomhedens image at have en velstruktureret whistleblowerordning.

Har virksomheden behov for guidelines til at etablere og administrere en whistleblowerordning, så står ILH's specialister klar til at rådgive. Ring på tel. 2088 3311 og hør nærmere.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

23/09/19

Hvornår er mange en betydelig del?

Virksomhedshandler omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven kan i relation til medarbejderforhold være en kompliceret opgave, også i situationer ved erhvervelse af konkursramte virksomheder.

Senest er emnet blevet berørt ved afgørelse i Arbejdsretten i begyndelsen af september 2019 henførende til en servicevirksomhed i rengøringsbranchen og hvor det blev stadfæstet at samtlige ansættelsesforhold – såvel fastansatte som tidsbegrænsede – skulle medregnes ved opgørelsen af ”en betydelig del af arbejdsstyrken”, når en given substans overtages af en anden virksomhed.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

22/08/19

Kan din virksomhed dokumentere medarbejdernes faktuelle arbejdstid?

EU-Domstolen afsagde i maj 2019 en interessant dom, hvorefter arbejdsgivere har pligt til at indføre et system, som kan måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid med det sigte, at medarbejderrepræsentanter og arbejdstilsyn kan føre kontrol med, at arbejdstidsreglerne overholdes.

Det er hensynet til Arbejdsmiljølovens §§50-51, som ved dommen bl.a. sættes i spil. §50 foreskriver, at arbejdstiden skal tilrettelægges på en sådan måde, at en arbejdstager har en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer. §51 går kort ud på, at arbejdstager skal have et ugentligt fridøgn.

Hvordan dansk ret vil tilsigte at håndhæve nævnte forpligtelse bliver interessant at følge, men anbefalingen må være, at danske virksomheder – hvis ikke allerede gjort – får indført et ”objektivt og let tilgængeligt” tidsregistreringsystem hurtigst muligt.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

05/08/19

Konkurskarantæne bliver benyttet mere og mere i de tilfælde, hvor ledelsen – eller dele af ledelsen - har praktiseret en groft uforsvarlig forretningsførelse. Hvorvidt der er grundlag for konkurskarantæne baserer sig på en konkret vurdering fra sag til sag af Skifteretten, men skal vi fremhæve nogle eksempler kunne det være:
• Tilsidesættelse af bogføringsloven og/eller skattelovgivningen
• Fiktivt salg af virksomhedens aktiver eller salg af aktiver til underpris
• Fortsættelse af virksomhedens drift ud over det, som benævnes ”håbløshedstidspunktet”

Konkurskarantænen opretholdes som udgangspunkt i en periode på 3 år, men kan i særlige tilfælde kan perioden nedsættes. Den pålagte karantæne skal tages ganske bogstaveligt, da Skifteretten ved overtrædelse kan pålægge personen en ny karantæne. Et andet resultat kan være, at der påhviler den idømte person en personlig hæftelse for virksomhedens forpligtelser. I yderste konsekvens kan personen idømmes fængsel i op til 6 måneder, så en konkurskarantæne skal tages ganske seriøs.

Er virksomheden derfor i økonomisk uføre, så er det bedste råd at søge råd og vejledning så hurtigt som muligt. Hos IDEAH Law House er du altid velkommen til en uforpligtende drøftelse af situationen. Det første skridt vil være at du ringer til os på tel. 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

28/07/19

De fleste virksomheder har fået registreret sine reelle ejere, men der er dog stadig nogle, som mangler. Vær i den forbindelse opmærksom på de i maj 2019 vedtagne nye supplerende regler for selskabers (samt fonde, foreninger m.fl.) pligt til at registrere oplysninger om deres reelle ejere og som træder endelig i kraft fra januar 2020.

Som noget nyt vil bl.a. mangelfuld registrering af reelle ejere fra januar 2020 kunne medføre, at virksomheden sendes til tvangsopløsning. Der er andre situationer, hvor risikoen for tvangsopløsning udvides, så hvis ikke allerede gjort, så få styr på virksomhedens compliance. Er du i tvivl, så kontakt ILH på tel. 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

24/06/19

Hvordan kommer virksomheden i kontakt med nye kunder på lovlig vis?

Selvom Markedsføringslovens §10 foreskriver, at en erhvervsdrivende ikke uden forudgående samtykke må rette henvendelse til nogen (også andre erhvervsdrivende) ved brug af e-mail eller anden elektronisk post (f.eks. SMS) mhp. markedsføring, så blomstrer brugen af spam stadigvæk.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet brugen af uanmodede henvendelse fra erhvervsdrivende – senest her i foråret 2019, hvor Forbrugerombudsmandens fokus især blev rettet på markedsføring via de efterhånden omfangsgribende ”affiliate”-netværk.

Dagspressen har nøje fulgt de seneste afgørelser omkring overtrædelsen af Markedsføringslovens §10 – og ift. B2C Forbrugsaftalelovens §4. Bødetaksterne skal tages seriøst, så hvis din virksomhed er i tvivl, så vil vores bedste råd være, at du inden igangsættelse af salgsfremstød kontakter ILH på tel. 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

Klient

VI ER TIL FOR DIG

IDEAH Law House er kendt for at arbejde hurtigt og effektivt – og med synlige resultater. Derfor kan vi også med ro i sindet tilbyde meget konkurrencedygtige honorarer og som modsvarer den værdi, som du – og/eller virksomheden – forventer af vort samarbejde.
BOLIGHANDEL 31%
FAMILIEFORHOLD 17%
SELSKABSKONSTRUKTIONER OG -RET 23%
KONTRAKT OG ANSÆTTELSESFORHOLD 14%
ØVRIGE 15%

VI ER SPECIALISTER, MEN FAVNER ALLIGEVEL BREDT.

IDEAH Law House udfordrer status quo, da vi mener, at juridiske tvister, søgsmål m.v. kan og bør løses på en mere fleksibel og økonomisk måde end hidtil. Derfor tilstræber vi også, at du har adgang til den nyeste viden samt nogle af de bedste kompetencer – og til den rigtige pris. Det sker dels ved at vi involverer os dybt i enhver sag, for derved at sikre dig som klient det bedste resultat, at vore medarbejdere løbende deltager på fagrelevant uddannelse, og at vi trækker på udvalgte samarbejdspartnere – såvel nationalt som internationalt. Herved har du og din virksomhed adgang til en bred vifte af juridisk rådgivning og hertil beslægtede fagområder, men samtidig en unik specialviden.

Events

VI DELER GERNE VORES VIDEN

Vores lovgivning og omverden ændrer sig hastigt. Derfor forsøger vi med jævne mellemrum gennem seminarer, workshops m.v. at holde dig/virksomheden ajour med ændringer, som kan have indflydelse på din hverdag.

No Events on The List at This Time

Kontakt

VI SIDDER KLAR

Vort team er på 24/7. Sidder du derfor med en aktuel sag eller forespørgsel, så skriv til os via formularen nedenfor. Du kan selvfølgelig også ringe til os på 2088 3311.

IDEAH Law House ApS | Lysholt Allé 10 | DK - 7100 Vejle | CVR-nr. 36437006
Vejle | København

2088 3311