Om os

AT GØRE EN FORSKEL

Hurtig sagsbehandling, (meget) konkurrencedygtigt honorar samt et team med veluddannede jurister (Cand.Jur.), som er på 24/7. Det er hvad vi hos IDEAH Law House forstår ved effektiv juridisk rådgivning, som giver værdi.

Hos IDEAH Law House vil vi gerne gøre en forskel. En forskel, som skal komme til udtryk for dig og/eller virksomheden derved, at vi betragter din sag – uanset størrelse og omfang – som vores egen sag. Hvad mener vi med det?

Vi har gennem klienter fået forelagt eksempler på boligkøbsaftaler, kontrakter, ejeraftaler, vedtægter, konstruktioner af generationsskifte, ægtepagter, testamenter m.v., som desværre gang på gang har påvist, at det bagvedliggende forarbejde ikke har haft den fornødne opmærksomhed og dermed kvalitet – beklageligvis med det resultat, at situationen har været til ugunst for klienten. I vores optik er det en for alle parter forfejlet tilgang til et godt samarbejde. Derfor tilstræber vi hos IDEAH Law House at gøre arbejdet rigtigt – første gang. Samtidig synes vi, at juridisk rådgivning skal afspejle den reelle værdi af sagsbehandlingen. Derfor lægger vi også vægt på, at vort honorar er transparent og står i forhold til sagskomplekset og forventninger til resultatet. Hverken mere eller mindre.

IDEAH Law House er en uformel, moderne og for nogle måske sågar utraditionel aktør, når det gælder juridisk rådgivning. Vores uddannede jurister og øvrige sagsbehandlere udfordrer status quo, tænker i alternative tilgange til løsning af din sag og sidst, men ikke mindst, bestræber vi os på at opnå et så godt resultat for dig – eller virksomheden – som overhovedet mulig.

Du kan læse mere om vort idégrundlag, værdier m.v. via dette link: “At gøre en forskel …” Selvfølgelig kan du også få et overblik over sagsbehandlerne hos IDEAH Law House: “Det er os, du møder …”

Jura

HØJ FAGLIGHED = RESULTATER

 • Køb og salg af privatbolig
 • Køb og salg af erhvervsejendom
 • Refusionsopgørelse, skøde, tinglysning og anden dokumentation
 • Erhvervslejekontrakter
 • Generel aftaleindgåelse
 • Samarbejdsaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Købsaftaler og kontrakter
 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
 • Forhandling og meditation

IDEAH Law House rådgiver danske og internationale virksomheder om selskabsretlige problemstillinger og har opbygget betydelig erfaring og ekspertise inden for alle selskabsrettens områder.

Vi ser det som en afgørende betingelse for succes, at vi som juridiske rådgivere er i stand til at udvikle nye værktøjer og innovative løsninger, der bunder i en altid høj faglig standard. Vores juridiske ekspertise suppleres med en grundlæggende forståelse for de underliggende forretningsmæssige problemstillinger og kendskab til en lang række brancher.

Vi rådgiver på tværs af enterprise-organisationer og interessentskaber og tilbyder juridisk vejledning på alle niveauer. Nedenfor har vi angivet nogle ganske få eksempler:

 • Generel selskabsret
 • Selskabskonstruktion og -registrering
 • Ejeraftaler, vedtægter og forretningsordener
 • Bestyrelsesarbejde
 • Direktørkontrakter
 • Bonus- og incitamentprogrammer

De juridiske aspekter i forhold til GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er implicitte. Organisationens juridiske fundament og dokumentation skal naturligvis være på plads. Det klarer vi hos IDEAH Law House. GDPR kan dog give behov for, at man tilpasser sine eksisterende forretningsgange, IT infrastruktur og måske sågar begynder at overveje en forretningstransformation over imod en digital strategi. Netop derfor har IDEAH Law House allieret sig med en af branchens mest kompetente spillere på dette område, nemlig IMG.

I samarbejde med IMG sørger vi for, at virksomheden sikkert og bekvemt kommer hele vejen rundt i forhold til at blive GDPR compliant. Du kan læse mere om IMG’s GDPR fagområde her.

Vores ydelser omfatter samlet set:

 • Forordningens juridiske aspekter
 • Udfærdigelse af “compliance”-dokumentation
 • Tilpasning af forretningsgange
 • IT infrastruktur / Cybersikkerhed
 • O.m.a.
 • Ophavsret (DK og EU)
 • Varemærkeregistrering (DK og EU)
 • Patentansøgninger
 • Designrettigheder
 • Brugsmodelansøgninger
 • Persondataloven
 • Royaltyaftaler
 • Markedsførings- og erstatningsret
 • Forsikringsret
 • Personskadeerstatning
 • Rejse- og transporterstatning
 • Ansættelseskontrakter
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Opsigelse/afskedigelse
 • Bodeling
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente
 • Ægtepagter

Viden

TRYGHED OG TILLID

Juridisk rådgivning skal være nærværende og forståeligt – også selvom en given sag kan være kompliceret. Vi taler dit sprog og forstår vigtigheden af at udvise forståelse og ordentlighed i forbindelse med behandling af din sag for derigennem at skabe tryghed til vores samarbejde.
FØLG OS PÅ FACEBOOK

24/06/19

Hvordan kommer virksomheden i kontakt med nye kunder på lovlig vis?

Selvom Markedsføringslovens §10 foreskriver, at en erhvervsdrivende ikke uden forudgående samtykke må rette henvendelse til nogen (også andre erhvervsdrivende) ved brug af e-mail eller anden elektronisk post (f.eks. SMS) mhp. markedsføring, så blomstrer brugen af spam stadigvæk.

Forbrugerombudsmanden har indskærpet brugen af uanmodede henvendelse fra erhvervsdrivende – senest her i foråret 2019, hvor Forbrugerombudsmandens fokus især blev rettet på markedsføring via de efterhånden omfangsgribende ”affiliate”-netværk.

Dagspressen har nøje fulgt de seneste afgørelser omkring overtrædelsen af Markedsføringslovens §10 – og ift. B2C Forbrugsaftalelovens §4. Bødetaksterne skal tages seriøst, så hvis din virksomhed er i tvivl, så vil vores bedste råd være, at du inden igangsættelse af salgsfremstød kontakter ILH på tel. 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

28/05/19

Husk at indsende årsrapporten for 2018

I skrevne stund mangler ca. halvdelen af danske selskaber, som har kalenderåret som regnskabsår, at indsende årsrapporten. Deadline er som bekendt 31. maj 2019 (5 måneder efter årsafslutning).

Forsømmer virksomheden at overholde denne frist vil hvert ledelsesmedlem kunne påregne at blive pålagt en personlig bøde startende ved DKK 500,- og stigende til DKK 3.000,-. I værste fald vil manglende indsendelse af årsrapporten kunne medføre tvangsopløsning af virksomheden.

Som bekendt er lovgivningen omkring IVS’er blevet ændret. Det betyder bl.a. at skulle et IVS ikke indsende årsrapporten i tide og udfaldet er en tvangsopløsning, så vil genoptagelse (via ansøgning herom til Erhvervsstyrelsen) betinge, at kapitalgrundlaget skal andrage DKK 40.000,-. Dvs. det nye kapitalkrav, som blev indført for anpartsselskaber i foråret. Derfor bør det bedste råd til de mange IVS’er være at overholde ovennævnte tidsfrist den 31. maj 2019.

Har du spørgsmål til ovennævnte, så ring til IDEAH Law House på 2088 3311. Vi hjælper også, hvis virksomheden overskrider fristen – der er altid en løsning.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

25/03/19

Så faldt første bøde fra Datatilsynet for overtrædelse af GDPR.

Datatilsynet har netop offentliggjort afgørelse mod Taxa 4x35, hvor der indstilles til bøde pga. overtrædelse af forskellige forhold i relation til Databeskyttelsesforordningens artikel 5.

Baggrunden er i det væsentlige manglende sletning af knap 9 mio. personhenførebare taxature, som selskabet har gemt uden sagligt formål. For interesserede kan ordlyden af Datatilsynets fulde afgørelse læses via dette link: www.datatilsynet.dk/tilsyn-og-afgoerelser/afgoerelser/2019/mar/tilsyn-med-taxa-4x35s-behandling-a...

Afgørelsen sætter igen fokus på virksomhedernes behov for at indarbejde tydelige procedurer for sletning af persondata, idet sådanne kun må opbevares, når det som ovenfor nævnt tjener et sagligt formål (at virksomheden kan dokumentere, at have behov for opbevaringen).

Datatilsynets afgørelse er nu overdraget til anklagemyndigheden for efterprøvelse, idet Datatilsynet til forskel for andre EU landes nationale tilsyn ikke egenhændigt kan udstede bødeforlæg.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

24/03/19

Har du købt din andelsbolig for dyrt?

Der konstateres flere og flere eksempler på at købere at andelsboliger – i samme andelsboligforening – har fået prissat boligen meget forskelligt afhængig af den valgte valuar. Resultatet af en forkert prisvurdering kan naturligvis resultere i en gevinst eller et tab for enten køber eller sælger afhængig af hvilken vej pendulet svinger.

Højesteret behandler for øjeblikket en principiel sag om, hvorvidt priser på andelsboliger må svinge med mere end 100 pct., når de er vurderet af en valuar. Afhængig af udfaldet af Højesterets afgørelse vil der kunne forudses en lang række erstatningssager mellem sælger og køber – især i København og de større provinsbyer.
Så sendt som den 7. marts 2019 offentliggjorde Højesteret en afgørelse (BS-15214/2018) ifølge hvilken sælgeren blev dømt til at tilbagebetale 1,1 mio. kr. til køber, idet sidstnævnte fik medhold i sin påstand om, at man havde betalt overpris for sin andelslejlighed.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

28/02/19

Slut med IVS selskabsformen, men billigere at etablere ApS.

Regeringen har idag (28/2 2019) sammen med Dansk Folkeparti aftalt at afskaffe IVS selskabsformen. For imidlertid at opretholde iværksætterkulturen og dermed etableringen af startup-selskaber gøres det dog billigere at etablere et ApS (Anpartsselskab). Kapitalkravet til sidstnævnte reduceres fra nuværende DKK 50.000 til DKK 40.000.

Danmarks knap 45.000 IVS'er får 2 år til at omregistrere selskabet til (som minimum) et ApS, således at kapitalgrundlaget imødekommer de nye kapitalkrav.

Rammes dit selskab af lovændringen, som træder i kraft efter bekendtgørelsen i Lovtidende, så kontakt IDEAH Law House på 2088 3311 og hør hvordan du på bedst mulig vis sikrer dig virksomhedens nye økonomiske grundlag.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

01/02/19

Ny mulighed for at gøre dine medarbejdere til medejere

Den 24. januar 2019 blev det længe ventede lovforslag L114 om særligt gunstige vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye mindre virksomheder vedtaget. Lovforslaget træder dog først i kraft når det er blevet notificeret og godkendt af Europa-Kommissionen.

De gældende regler i Ligningslovens § 7P om skattebegunstigede medarbejderaktier omfatter såvel aktier som tegningsret til aktier. Her gælder at favørkurselementet først ifalder beskatning, når aktierne sælges, ligesom beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere løn-/indkomstbeskatning. Her skal man huske på, at grænsen for at udnytte favørkurselementet højst må udgøre 10% af medarbejderens årsløn – dog 20% for aftaler, der er indgået senere end 1. januar 2018 og hvor mindst 80% af virksomhedens medarbejdere tilbydes ordningen. MEN …

Det nye lovforslag hæver nu denne grænsen til 50% af medarbejderens årsløn, dersom virksomheden opfylder forskellige betingelser. Vil du høre mere om disse betingelser, så ring til IDEAH Law House på tel. 2088 3311. Det kan måske være vejen for at fastholde og motivere medarbejderne endnu bedre?
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

Klient

VI ER TIL FOR DIG

IDEAH Law House er kendt for at arbejde hurtigt og effektivt – og med synlige resultater. Derfor kan vi også med ro i sindet tilbyde meget konkurrencedygtige honorarer og som modsvarer den værdi, som du – og/eller virksomheden – forventer af vort samarbejde.
BOLIGHANDEL 31%
FAMILIEFORHOLD 17%
SELSKABSKONSTRUKTIONER OG -RET 23%
KONTRAKT OG ANSÆTTELSESFORHOLD 14%
ØVRIGE 15%

VI ER SPECIALISTER, MEN FAVNER ALLIGEVEL BREDT.

IDEAH Law House udfordrer status quo, da vi mener, at juridiske tvister, søgsmål m.v. kan og bør løses på en mere fleksibel og økonomisk måde end hidtil. Derfor tilstræber vi også, at du har adgang til den nyeste viden samt nogle af de bedste kompetencer – og til den rigtige pris. Det sker dels ved at vi involverer os dybt i enhver sag, for derved at sikre dig som klient det bedste resultat, at vore medarbejdere løbende deltager på fagrelevant uddannelse, og at vi trækker på udvalgte samarbejdspartnere – såvel nationalt som internationalt. Herved har du og din virksomhed adgang til en bred vifte af juridisk rådgivning og hertil beslægtede fagområder, men samtidig en unik specialviden.

Events

VI DELER GERNE VORES VIDEN

Vores lovgivning og omverden ændrer sig hastigt. Derfor forsøger vi med jævne mellemrum gennem seminarer, workshops m.v. at holde dig/virksomheden ajour med ændringer, som kan have indflydelse på din hverdag.

No Events on The List at This Time

Kontakt

VI SIDDER KLAR

Vort team er på 24/7. Sidder du derfor med en aktuel sag eller forespørgsel, så skriv til os via formularen nedenfor. Du kan selvfølgelig også ringe til os på 2088 3311.

IDEAH Law House ApS | Lysholt Allé 10 | DK - 7100 Vejle | CVR-nr. 36437006
Vejle | København

2088 3311