Om os

AT GØRE EN FORSKEL

Hurtig sagsbehandling, (meget) konkurrencedygtigt honorar samt et team med veluddannede jurister (Cand.Jur.), som er på 24/7. Det er hvad vi hos IDEAH Law House forstår ved effektiv juridisk rådgivning, som giver værdi.

Hos IDEAH Law House vil vi gerne gøre en forskel. En forskel, som skal komme til udtryk for dig og/eller virksomheden derved, at vi betragter din sag – uanset størrelse og omfang – som vores egen sag. Hvad mener vi med det?

Vi har gennem klienter fået forelagt eksempler på boligkøbsaftaler, kontrakter, ejeraftaler, vedtægter, konstruktioner af generationsskifte, ægtepagter, testamenter m.v., som desværre gang på gang har påvist, at det bagvedliggende forarbejde ikke har haft den fornødne opmærksomhed og dermed kvalitet – beklageligvis med det resultat, at situationen har været til ugunst for klienten. I vores optik er det en for alle parter forfejlet tilgang til et godt samarbejde. Derfor tilstræber vi hos IDEAH Law House at gøre arbejdet rigtigt – første gang. Samtidig synes vi, at juridisk rådgivning skal afspejle den reelle værdi af sagsbehandlingen. Derfor lægger vi også vægt på, at vort honorar er transparent og står i forhold til sagskomplekset og forventninger til resultatet. Hverken mere eller mindre.

IDEAH Law House er en uformel, moderne og for nogle måske sågar utraditionel aktør, når det gælder juridisk rådgivning. Vores uddannede jurister og øvrige sagsbehandlere udfordrer status quo, tænker i alternative tilgange til løsning af din sag og sidst, men ikke mindst, bestræber vi os på at opnå et så godt resultat for dig – eller virksomheden – som overhovedet mulig.

Du kan læse mere om vort idégrundlag, værdier m.v. via dette link: “At gøre en forskel …” Selvfølgelig kan du også få et overblik over sagsbehandlerne hos IDEAH Law House: “Det er os, du møder …”

Jura

HØJ FAGLIGHED = RESULTATER

 • Køb og salg af privatbolig
 • Køb og salg af erhvervsejendom
 • Refusionsopgørelse, skøde, tinglysning og anden dokumentation
 • Erhvervslejekontrakter
 • Generel aftaleindgåelse
 • Samarbejdsaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Købsaftaler og kontrakter
 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
 • Forhandling og meditation

IDEAH Law House rådgiver danske og internationale virksomheder om selskabsretlige problemstillinger og har opbygget betydelig erfaring og ekspertise inden for alle selskabsrettens områder.

Vi ser det som en afgørende betingelse for succes, at vi som juridiske rådgivere er i stand til at udvikle nye værktøjer og innovative løsninger, der bunder i en altid høj faglig standard. Vores juridiske ekspertise suppleres med en grundlæggende forståelse for de underliggende forretningsmæssige problemstillinger og kendskab til en lang række brancher.

Vi rådgiver på tværs af enterprise-organisationer og interessentskaber og tilbyder juridisk vejledning på alle niveauer. Nedenfor har vi angivet nogle ganske få eksempler:

 • Generel selskabsret
 • Selskabskonstruktion og -registrering
 • Ejeraftaler, vedtægter og forretningsordener
 • Bestyrelsesarbejde
 • Direktørkontrakter
 • Bonus- og incitamentprogrammer

De juridiske aspekter i forhold til GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er implicitte. Organisationens juridiske fundament og dokumentation skal naturligvis være på plads. Det klarer vi hos IDEAH Law House. GDPR kan dog give behov for, at man tilpasser sine eksisterende forretningsgange, IT infrastruktur og måske sågar begynder at overveje en forretningstransformation over imod en digital strategi. Netop derfor har IDEAH Law House allieret sig med en af branchens mest kompetente spillere på dette område, nemlig IMG.

I samarbejde med IMG sørger vi for, at virksomheden sikkert og bekvemt kommer hele vejen rundt i forhold til at blive GDPR compliant. Du kan læse mere om IMG’s GDPR fagområde her.

Vores ydelser omfatter samlet set:

 • Forordningens juridiske aspekter
 • Udfærdigelse af “compliance”-dokumentation
 • Tilpasning af forretningsgange
 • IT infrastruktur / Cybersikkerhed
 • O.m.a.
 • Ophavsret (DK og EU)
 • Varemærkeregistrering (DK og EU)
 • Patentansøgninger
 • Designrettigheder
 • Brugsmodelansøgninger
 • Persondataloven
 • Royaltyaftaler
 • Markedsførings- og erstatningsret
 • Forsikringsret
 • Personskadeerstatning
 • Rejse- og transporterstatning
 • Ansættelseskontrakter
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Opsigelse/afskedigelse
 • Bodeling
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente
 • Ægtepagter

Viden

TRYGHED OG TILLID

Juridisk rådgivning skal være nærværende og forståeligt – også selvom en given sag kan være kompliceret. Vi taler dit sprog og forstår vigtigheden af at udvise forståelse og ordentlighed i forbindelse med behandling af din sag for derigennem at skabe tryghed til vores samarbejde.
FØLG OS PÅ FACEBOOK

12/02/20

Virksomhedshandler sker ofte på tværs af landegrænserne. Med tanke for fusioner, spaltninger o.l. har EU vedtaget et nyt direktiv, hvorved det fra 2023 bliver nemmere for danske virksomheder at gennemføre grænseoverskridende selskabsomdannelser. Det betyder eksempelvis, at et dansk ApS eller A/S, som flytter til Tyskland kan omdanne selskabet til et tysk GmbH uden – som hidtil – først at likvidere selskabet.

Mulighederne for grænseoverskridende selskabsomddannelse vil i sagens natur være underlagt en række betingelser; herunder at selskabet f.eks. ikke er insolvens eller under rekonstruktion. Andre hensyn går i retningen af behørig beskyttelse af kreditorer, kapitalejere og medarbejdere.

Alt i alt sigter direktivet mod en harmonisering af hidtidige regler på området, således at det bliver nemmere at foretage selskabsomdannelserne indenfor EU’s grænser.

Spørgsmål – så ring til IDEAH Law House på 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

02/01/20

Muligheden for at datterselskaber kan yde lån - eller stille sikkerhed – for udenlandske moderselskaber er nu trådt ikraft ved ”Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber”.

Bekendtgørelsen er dels en undtagelse fsva. Selskabslovens §210 i relation til kapitalejerlån, og dels er der restriktioner ift. moderselskabet hjemsted, som man skal være meget opmærksom på. Eksempelvis gælder – og det er måske vigtigt at have in mente - bl.a., at lån/sikkerhedsstillelse nødvendigvis ikke skal kunne holdes indenfor datterselskabets frie reserver eller kræver godkendelse af generalforsamlingen. Det stiller dog implicit større krav til ledelsen, når et lån eller en sikkerhedsstillelse skal honoreres overfor et moderselskab, idet man nødvendigvis må gennemføre en konkret kreditvurdering for at kunne dokumentere risici m.v.

Foruden ovennævnte er der andre kriterier, men kontakt IDEAH Law House ApS på tel. 2088 3311 for at høre mere om mulighederne, hvis det skulle være aktuelt.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

09/11/19

Skærpelse af sanktionerne ved manglende anmeldelse af reelle ejere.

Årsskiftet nærmer sig med hastige skridt – det samme gør ikrafttræden af de skærpede sanktioner for mangelfuld registrering af virksomhedens reelle ejere. Den 10. januar 2020 kan manglende anmeldelse til Erhvervsstyrelsen medføre, at virksomheden (gælder kun kapitalselskaber) tvangsopløses.

I første omgang vil virksomheden modtage et skriftligt påbud om at bringe registreringen på plads, men tilsidesættes dette påbud vil næste skridt være en tvangsopløsning.

Vent derfor ikke med at bringe formalia i orden inden den 10/1 2020. Har du spørgsmål til emnet, så ring til ILH på 2088 3311 og tag en uforpligtende snak med en af vores jurister med speciale i selskabsret.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

27/10/19

Løn i forbindelse med overgang til vintertid

Vi har fået flere henvendelser fra produktionsvirksomheder mht. hvordan de skal forholde sig til timelønnede medarbejdere i forbindelse med overgangen til vintertid.

Reglerne er principielt ganske enkle for overenskomstansatte timelønnede.

Selvom medarbejderne på nathold kommer til at arbejde én time længere – da tiden som bekendt skrues én time tilbage – er de ikke berettiget til overarbejdstillæg, men kun den sædvanlige timeløn for denne ene time.

Nu hvor vi er ved sommer-/vintertid, så gælder det omvendt ved overgang til sommertid i marts, at timelønnede medarbejdere her skal have fuld betaling for deres arbejdstid, selvom der arbejdes en time mindre.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

10/10/19

Virksomheder med 50 ansatte eller derover skal indenfor 2 år have etableret egen #whistleblowerordning.

Det bliver resultatet af det netop vedtagne EU whistleblowerdirektiv og hvorved medarbejdere anonymt skal have mulighed for at indberette mistanke om uregelmæssigheder og overtrædelser til enten virksomhedens egen whistleblowerordning eller en til varetagelse heraf udpeget bemyndiget tredjepart.

Hvorvidt Danmark vil vælge at lade virksomheder med under 50 ansatte omfatte af direktivet må den kommende tid vise, men det vil være muligt på nationalt plan at lave stramninger. Nogle virksomheder vil måske med led i EU direktivets gennemførelse – og selvom de nødvendigvis ikke omfattes heraf – vælge under alle omstændigheder at etablere en whistleblowerordning. Simpelthen fordi det kan være fremmende for virksomhedens image at have en velstruktureret whistleblowerordning.

Har virksomheden behov for guidelines til at etablere og administrere en whistleblowerordning, så står ILH's specialister klar til at rådgive. Ring på tel. 2088 3311 og hør nærmere.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook

Klient

VI ER TIL FOR DIG

IDEAH Law House er kendt for at arbejde hurtigt og effektivt – og med synlige resultater. Derfor kan vi også med ro i sindet tilbyde meget konkurrencedygtige honorarer og som modsvarer den værdi, som du – og/eller virksomheden – forventer af vort samarbejde.
BOLIGHANDEL 31%
FAMILIEFORHOLD 17%
SELSKABSKONSTRUKTIONER OG -RET 23%
KONTRAKT OG ANSÆTTELSESFORHOLD 14%
ØVRIGE 15%

VI ER SPECIALISTER, MEN FAVNER ALLIGEVEL BREDT.

IDEAH Law House udfordrer status quo, da vi mener, at juridiske tvister, søgsmål m.v. kan og bør løses på en mere fleksibel og økonomisk måde end hidtil. Derfor tilstræber vi også, at du har adgang til den nyeste viden samt nogle af de bedste kompetencer – og til den rigtige pris. Det sker dels ved at vi involverer os dybt i enhver sag, for derved at sikre dig som klient det bedste resultat, at vore medarbejdere løbende deltager på fagrelevant uddannelse, og at vi trækker på udvalgte samarbejdspartnere – såvel nationalt som internationalt. Herved har du og din virksomhed adgang til en bred vifte af juridisk rådgivning og hertil beslægtede fagområder, men samtidig en unik specialviden.

Events

VI DELER GERNE VORES VIDEN

Vores lovgivning og omverden ændrer sig hastigt. Derfor forsøger vi med jævne mellemrum gennem seminarer, workshops m.v. at holde dig/virksomheden ajour med ændringer, som kan have indflydelse på din hverdag.

No Events on The List at This Time

Kontakt

VI SIDDER KLAR

Vort team er på 24/7. Sidder du derfor med en aktuel sag eller forespørgsel, så skriv til os via formularen nedenfor. Du kan selvfølgelig også ringe til os på 2088 3311.

IDEAH Law House ApS | Lysholt Allé 10 | DK - 7100 Vejle | CVR-nr. 36437006
Vejle | København

2088 3311