Om os

AT GØRE EN FORSKEL

Hurtig sagsbehandling, (meget) konkurrencedygtigt honorar samt et team med veluddannede jurister (Cand.Jur.), som er på 24/7. Det er hvad vi hos IDEAH Law House forstår ved effektiv juridisk rådgivning, som giver værdi.

Hos IDEAH Law House vil vi gerne gøre en forskel. En forskel, som skal komme til udtryk for dig og/eller virksomheden derved, at vi betragter din sag – uanset størrelse og omfang – som vores egen sag. Hvad mener vi med det?

Vi har gennem klienter fået forelagt eksempler på boligkøbsaftaler, kontrakter, ejeraftaler, vedtægter, konstruktioner af generationsskifte, ægtepagter, testamenter m.v., som desværre gang på gang har påvist, at det bagvedliggende forarbejde ikke har haft den fornødne opmærksomhed og dermed kvalitet – beklageligvis med det resultat, at situationen har været til ugunst for klienten. I vores optik er det en for alle parter forfejlet tilgang til et godt samarbejde. Derfor tilstræber vi hos IDEAH Law House at gøre arbejdet rigtigt – første gang. Samtidig synes vi, at juridisk rådgivning skal afspejle den reelle værdi af sagsbehandlingen. Derfor lægger vi også vægt på, at vort honorar er transparent og står i forhold til sagskomplekset og forventninger til resultatet. Hverken mere eller mindre.

IDEAH Law House er en uformel, moderne og for nogle måske sågar utraditionel aktør, når det gælder juridisk rådgivning. Vores uddannede jurister og øvrige sagsbehandlere udfordrer status quo, tænker i alternative tilgange til løsning af din sag og sidst, men ikke mindst, bestræber vi os på at opnå et så godt resultat for dig – eller virksomheden – som overhovedet mulig.

Du kan læse mere om vort idégrundlag, værdier m.v. via dette link: “At gøre en forskel …” Selvfølgelig kan du også få et overblik over sagsbehandlerne hos IDEAH Law House: “Det er os, du møder …”

Jura

HØJ FAGLIGHED = RESULTATER

 • Køb og salg af privatbolig
 • Køb og salg af erhvervsejendom
 • Refusionsopgørelse, skøde, tinglysning og anden dokumentation
 • Erhvervslejekontrakter
 • Generel aftaleindgåelse
 • Samarbejdsaftaler
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Købsaftaler og kontrakter
 • Agent-, franchise- og forhandleraftaler
 • Forhandling og meditation

IDEAH Law House rådgiver danske og internationale virksomheder om selskabsretlige problemstillinger og har opbygget betydelig erfaring og ekspertise inden for alle selskabsrettens områder.

Vi ser det som en afgørende betingelse for succes, at vi som juridiske rådgivere er i stand til at udvikle nye værktøjer og innovative løsninger, der bunder i en altid høj faglig standard. Vores juridiske ekspertise suppleres med en grundlæggende forståelse for de underliggende forretningsmæssige problemstillinger og kendskab til en lang række brancher.

Vi rådgiver på tværs af enterprise-organisationer og interessentskaber og tilbyder juridisk vejledning på alle niveauer. Nedenfor har vi angivet nogle ganske få eksempler:

 • Generel selskabsret
 • Selskabskonstruktion og -registrering
 • Ejeraftaler, vedtægter og forretningsordener
 • Bestyrelsesarbejde
 • Direktørkontrakter
 • Bonus- og incitamentprogrammer

De juridiske aspekter i forhold til GDPR (Databeskyttelsesforordningen) er implicitte. Organisationens juridiske fundament og dokumentation skal naturligvis være på plads. Det klarer vi hos IDEAH Law House. GDPR kan dog give behov for, at man tilpasser sine eksisterende forretningsgange, IT infrastruktur og måske sågar begynder at overveje en forretningstransformation over imod en digital strategi. Netop derfor har IDEAH Law House allieret sig med en af branchens mest kompetente spillere på dette område, nemlig IMG.

I samarbejde med IMG sørger vi for, at virksomheden sikkert og bekvemt kommer hele vejen rundt i forhold til at blive GDPR compliant. Du kan læse mere om IMG’s GDPR fagområde her.

Vores ydelser omfatter samlet set:

 • Forordningens juridiske aspekter
 • Udfærdigelse af “compliance”-dokumentation
 • Tilpasning af forretningsgange
 • IT infrastruktur / Cybersikkerhed
 • O.m.a.
 • Ophavsret (DK og EU)
 • Varemærkeregistrering (DK og EU)
 • Patentansøgninger
 • Designrettigheder
 • Brugsmodelansøgninger
 • Persondataloven
 • Royaltyaftaler
 • Markedsførings- og erstatningsret
 • Forsikringsret
 • Personskadeerstatning
 • Rejse- og transporterstatning
 • Ansættelseskontrakter
 • Arbejdsmiljø
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Opsigelse/afskedigelse
 • Bodeling
 • Dødsbobehandling
 • Arv og testamente
 • Ægtepagter

Viden

TRYGHED OG TILLID

Juridisk rådgivning skal være nærværende og forståeligt – også selvom en given sag kan være kompliceret. Vi taler dit sprog og forstår vigtigheden af at udvise forståelse og ordentlighed i forbindelse med behandling af din sag for derigennem at skabe tryghed til vores samarbejde.
FØLG OS PÅ FACEBOOK

01/02/19

Ny mulighed for at gøre dine medarbejdere til medejere

Den 24. januar 2019 blev det længe ventede lovforslag L114 om særligt gunstige vilkår for tildeling af medarbejderaktier i nye mindre virksomheder vedtaget. Lovforslaget træder dog først i kraft når det er blevet notificeret og godkendt af Europa-Kommissionen.

De gældende regler i Ligningslovens § 7P om skattebegunstigede medarbejderaktier omfatter såvel aktier som tegningsret til aktier. Her gælder at favørkurselementet først ifalder beskatning, når aktierne sælges, ligesom beskatningen sker som aktieindkomst i stedet for den højere løn-/indkomstbeskatning. Her skal man huske på, at grænsen for at udnytte favørkurselementet højst må udgøre 10% af medarbejderens årsløn – dog 20% for aftaler, der er indgået senere end 1. januar 2018 og hvor mindst 80% af virksomhedens medarbejdere tilbydes ordningen. MEN …

Det nye lovforslag hæver nu denne grænsen til 50% af medarbejderens årsløn, dersom virksomheden opfylder forskellige betingelser. Vil du høre mere om disse betingelser, så ring til IDEAH Law House på tel. 2088 3311. Det kan måske være vejen for at fastholde og motivere medarbejderne endnu bedre?
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

29/01/19

Det er ikke dyrt at sikre virksomhedens vigtigste aktiv.

Vi lever i en verden, hvor plagiering er efterhånden er hverdagskost. Alt kopieres og rettigheder krænkes. Mange virksomheder forsømmer desværre at sikre sine immaterielle rettigheder (#IPR), selvom det faktisk er blevet ganske billigt. Startende ved DKK 2.000,- i grundgebyr med en efterfølgende graduering på op til DKK 600,- pr. følgende klasse gør det økonomisk overkommeligt at gennemføre registrering af et #varemærke. Derved er varemærket sikret i 10 år – naturligvis med mulighed for forlængelse.

Med den ny #varemærkelov, som trådte ikraft 1. januar 2019, er der åbnet op for en væsentlig harmonisering ift. registrering og håndhævelse af et varemærke. Om vi taler logo, firmanavn, slogan, produktnavn, lyd, farve o.a., så bør adgangen til at lade sådant varemærkeregistrere være et naturligt tilvalg for enhver virksomhed. Det gælder i sidste ende om at sikre virksomhedens måske vigtigste aktiv.

I forbindelse med virksomhedshandler ser vi desværre ofte, at nogle af disse ikke gennemføres simpelthen pga. ”target”-virksomhedens manglende sikring af dens aktiver gennem varemærkeregistrering. Vi ser også retsopgør, hvor der gøres hævd mod tredjepart om krænkelse af formodede rettigheder, men som falder til jorden pga. udebleven patent- og/eller varemærkeregistrering.

Kom et skridt foran konkurrenterne og overvej at varemærke virksomhedens vigtigste aktiv(-er). Tag en snak med IDEAH Law House – vi hjælper hele vejen. Ring til os på tel. 2088 3311.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

28/01/19

Struktur, transparens og tillid - Det er fundamentet for en succesfuld virksomhedsoverdragelse.

Virksomhedshandler kan være komplicerede og er ofte underlagt en stram tidsplan. Købers gennemgang af targetselskabet – i form af en due diligence – kan være forbundet med mange risici, da det ofte er i detaljerne sandheden skal findes. Derfor kræver gennemførelsen af en due diligence struktur, fleksibilitet og tilgængelighed. Det finder du hos IDEAH Law House.

Fordelen ved at benytte vores virtuelle datarum er selvsagt, at køber kommer hele vejen rundt (undersøgelsespligten) og får afdækket samtlige vitale områder af targetselskabet på en struktureret og veldokumenteret måde. Set fra sælgers side vil brugen af datarummet skabe ro i sindet, da pågældende kan tilgodese sin loyale oplysningspligt.

Nedenfor har vi i overskrifter gengivet nogle få af de områder, som enhver due diligence bør omfatte. Men ring til os på 2088 3311 og hør hvorfor andre vælger IDEAH Law House som juridisk rådgiver.

• Selskabsforhold
• Medarbejderforhold
• Arbejdsmiljø
• Targetselskabets finansieringsforhold
• Kontraktforhold
• Driftsmidler, varelagre, debitorer
• Forsikringsforhold
• Tvister
• Immaterielle rettigheder (IPR)
• IT
• Offentlige tilladelser
• Miljøforhold
• Fast ejendom
• O.m.a.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

09/01/19

I 2018 var verden genstand for en omfangsrig #MeToo-kampagne og som havde - og stadig har - indskærpet indsatsen mod seksuel chikane på arbejdspladsen ganske enormt. Folketinget har da heller ikke siddet dette overhørigt, og vedtog i slutningen af december 2018 et nyt lovforslag, som ændrer ligebehandlingsloven.

Kort fortalt betyder lovændringen en præcisering af arbejdsgiverens pligt til at skride ind overfor seksuel chikane samtidig med at det generelle godtgørelsesniveau i sådanne sager er forhøjet med 1/3. Dvs. at fra gennemsnitligt at have været DKK 25.000 vil godtgørelsesniveauet fremover være ca. DKK 33.000.

Lovændringen er trådt i kraft den 1. januar 2019.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

19/12/18

Højesteret har i denne uge anlagt ny praksis i forbindelse med anvendelse af ophavsretsligt beskyttet brugskunst i markedsføringsøjemed.

Det sker i en sag anlagt af designeren og keramikeren Kasper Würtz mod Coop, idet Coop i nogle tilbudsaviser og på nogle emballager havde anvendt en skål eller en tallerken designet af Würtz som regi/baggrund i reklamer for koncernens madvarer.

Med dommen har Højesteret fulgt den linje, som Sø- og Handelsretten havde lagt, og som betyder, at Coop ikke kan bruge Kasper Würtz' skåle og tallerkener, medmindre de kun i meget begrænset omfang er synlige i reklamen.

For denne brug, der overskred denne grænse, stadfæstede Højesteret i sin dom den 18. december ’18, at Coop skal betale et vederlag på DKK 200.000 til Kasper Würtz.

Coop ankede tidligere Sø- og Handelsrettens dom, fordi man havde fulgt en mere end 40-årig fast branchesædvane for reklamefotos, hvor man har benyttet brugsting, der ikke er velkendte hos forbrugerne. Denne retsligt bindende kutyme fandt Højesteret dog ikke, at Coop kunne godtgøre, selvom de havde lavet en undersøgelse til støtte for deres påstand.

Dommen – og dermed den nye anlagte praksis – vil naturligvis kunne få betragtelig indflydelse på morgendagens markedsføring, da brug af ophavsretslig beskyttet brugskunst fremadrettet nøje skal overvejes. Selv i situationer, hvor – der som det fremgår af dommen – brugskunsten er af underordnet betydning i den givne sammenhæng. Her bør man nøje overveje, hvorvidt der forinden bør indhentes samtykke fra ophavsmanden eller ej.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

19/12/18

Sælger din virksomhed varer med emballage, som ender hos tyske slutbrugere, så vær meget opmærksom på skæringsdatoen den 1. januar 2019, hvor virksomheden senest den 31. december 2018 skal lade sig registrere i en ny database. Fra nytår træder en ny lovgivning kaldet ”VerpackG” nemlig i kraft i Tyskland og en manglende registrering kan ende med stor bødestraf.

For at tage det sidste først. Der er ingen bagatelgrænse for, hvornår virksomheden skal lade sig registrere. Om vi taler producenter, handelsfirmaer, web-shops m.v. så er udgangspunktet, at hvis et produkts respektive emballage ender i den private husholdning, er virksomheden omfattet af ”VerpackG”-lovgivningen og skal derfor følgelig lade sig registrere. Overtrædelse kan medføre bøde op mod 200.000 Euro svarende til ca. 1,5 mio. DKK.

Det betyder også, at selvom man som virksomhed mener kun at operere i B2B segmentet, så kontroller alligevel pågældende tyske kunde til hvem virksomheden sælger, da hvis denne videresælger til B2C segmentet (forbrugere), så kan meget tale for, at virksomheden skal lade sig registrere inden den 31. december 2018.

Overtrædelse kan medføre bøde op mod 200.000 Euro
Registreringen skal ske i den hertil etablerede database LUCID. Er registreringen ikke klar 1. januar 2019, kan det som anført føre til salgsforbud og massiv bødestraf.

Som nævnt ovenfor gælder den ny emballagelovgivning også virksomheder med e-handel. Her har vi i et andet indlæg omtalt EU’s ophævelse af ”GEO blocking”, så med tanke for, at tyske forbrugere nu også kan tilgå danske webshops m.v., så vær ekstra påpasselig omkring virksomhedens eventuelle registrering i LUCID databasen.
... Se mereSe mindre

Vis på Facebook
·Del

Klient

VI ER TIL FOR DIG

IDEAH Law House er kendt for at arbejde hurtigt og effektivt – og med synlige resultater. Derfor kan vi også med ro i sindet tilbyde meget konkurrencedygtige honorarer og som modsvarer den værdi, som du – og/eller virksomheden – forventer af vort samarbejde.
BOLIGHANDEL 31%
FAMILIEFORHOLD 17%
SELSKABSKONSTRUKTIONER OG -RET 23%
KONTRAKT OG ANSÆTTELSESFORHOLD 14%
ØVRIGE 15%

VI ER SPECIALISTER, MEN FAVNER ALLIGEVEL BREDT.

IDEAH Law House udfordrer status quo, da vi mener, at juridiske tvister, søgsmål m.v. kan og bør løses på en mere fleksibel og økonomisk måde end hidtil. Derfor tilstræber vi også, at du har adgang til den nyeste viden samt nogle af de bedste kompetencer – og til den rigtige pris. Det sker dels ved at vi involverer os dybt i enhver sag, for derved at sikre dig som klient det bedste resultat, at vore medarbejdere løbende deltager på fagrelevant uddannelse, og at vi trækker på udvalgte samarbejdspartnere – såvel nationalt som internationalt. Herved har du og din virksomhed adgang til en bred vifte af juridisk rådgivning og hertil beslægtede fagområder, men samtidig en unik specialviden.

Events

VI DELER GERNE VORES VIDEN

Vores lovgivning og omverden ændrer sig hastigt. Derfor forsøger vi med jævne mellemrum gennem seminarer, workshops m.v. at holde dig/virksomheden ajour med ændringer, som kan have indflydelse på din hverdag.

februar 2019

21feb8:0010:30Bestyrelsens juridiske faldgruber - og ansvar8:00 - 10:30 IDEAH Law House, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle

28feb15:0017:00Bliv klogere på boligkøb15:00 - 17:00 IDEAH Law House, Lysholt Allé 10, 7100 Vejle

Kontakt

VI SIDDER KLAR

Vort team er på 24/7. Sidder du derfor med en aktuel sag eller forespørgsel, så skriv til os via formularen nedenfor. Du kan selvfølgelig også ringe til os på 2088 3311.

IDEAH Law House ApS | Lysholt Allé 10 | DK - 7100 Vejle | CVR-nr. 36437006
Vejle | København

2088 3311